Công ty cổ phần Khai Sơn Công ty cổ phần Khai Sơn
Loại: Căn hộ Trạng thái:
Số Block:6 Số tầng:21
Quy mô:178 ha Mật độ xây dựng:45,47%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Quý III/2014
Công ty cổ phần Khai Sơn Công ty cổ phần Khai Sơn
Loại: Căn hộ
Trạng thái:
Số Block:6
Số tầng:21
Quy mô:178 ha
Mật độ xây dựng:45,47%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Quý III/2014
4